Tuesday, September 21, 2010

Sukatan Pelajaran PJ

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR 1999 
SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
( Sukatan Pelajaran Rendah & Menengah )
Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan
pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk
masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Kurikulum ini
dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan,
Kemahiran dan Kesukanan. Tiga tunjang ini membantu mencapai
matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani.
Murid perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran
dan pengalaman Pendidikan Jasmani agar dapat mengamalkan
gaya hidup cergas sebagai budaya Malaysia. Murid diorientasikan
dengan ilmu dan amalan Pendidikan Jasmani bagi membentuk
sahsiah dan sikap untuk menghadapi cabaran hidup.
Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran
yang kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran
bagi meningkatkan potensi murid ke tahap optimum.
MATLAMAT
Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi
cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan
kecergasan.
OBJEKTIF
Murid boleh :
1. mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan
berasaskan kesihatan dan perlakuan motor;
2. menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan
mengikut kemampuan diri;
3. melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian;
4. mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan
semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal;
5. membentuk sahsiah dan disiplin diri; dan
6. membuat keputusan bijak dalam kehidupan.
ORGANISASI KANDUNGAN
Kandungan mata pelajaran ini menekankan kepada kecergasan
sesuai dengan ciri dan keperluan murid. Pendekatan yang
dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui
aktiviti. Murid perlu diberi peluang mempelajari pengetahuan,
kemahiran dan nilai berkaitan mata pelajaran dengan melakukan
aktiviti, eksperimen dan amalan rutin. Penyertaan aktif setiap
murid dalam kelas Pendidikan Jasmani adalah diwajibkan. Murid
perlu diberi peluang untuk meluahkan emosi, memperkembangkan
proses mental, membentuk perhubungan yang sihat dan
melakukan kegiatan fizikal dalam suasana yang membina dan
selamat.
Pengalaman Pendidikan Jasmani merangkumi tiga aspek penting,
iaitu :
i. Penglibatan murid secara aktif dan selamat.
ii. Interaksi yang kreatif dengan bahan, alat dan rakan.
iii. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti
bahawa pembelajaran telah berlaku.
KEMAHIRAN BERFIKIR
Murid perlu menguasai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif
dan inovatif. Mata pelajaran ini memberi peluang kepada murid
mengambil bahagian secara aktif, memperoleh pengetahuan dan
kemahiran praktikal. Kemahiran berfikir yang terdapat dalam mata
pelajaran ini termasuk membuat kategori, menerangkan sebab,
mengusul periksa andaian, membuat ramalan, mencipta metafora
dan mencipta definisi. Mata pelajaran ini juga mendidik murid
membuat keputusan yang bijak dan menyelesaikan masalah.
NILAI-NILAI MURNI
Nilai-nilai murni yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan
Jasmani adalah selaras dengan kehendak matlamat mata
pelajaran ini. Antara nilai yang perlu diterapkan dan diamalkan
ialah semangat kesukanan, permainan bersih, toleransi, semangat
berpasukan, disiplin, berdaya saing, kepemimpinan dan
penyertaan.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Mata pelajaran ini menggalakkan teknik dan gaya pembelajaran
secara kendiri, akses kendiri dan terarah kendiri bagi tumpuan
peningkatan pelbagai kecerdasan murid. Dalam setiap kegiatan
pembelajaran, pemupukan nilai serta pemahaman unsur
pergerakan dihubungkaitkan dengan kemahiran asas jasmani.
Amalan rutin kecergasan dilakukan dalam suasana riang dan
meyakinkan.
PENILAIAN
Penilaian adalah proses mengesan perkembangan, kebolehan,
kemajuan dan pencapaian murid. Penilaian merupakan
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang
dijalankan secara berterusan. Penilaian mata pelajaran ini
dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah.
Instrumen penilaian dibina dan ditadbir oleh guru. Penilaian boleh
dibuat secara pemerhatian, penulisan dan lisan. Hasil penilaian
digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan
pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Pelaporan
perlu dibuat di peringkat sekolah bagi memberi maklum balas
kepada murid, ibu bapa dan guru lain.
KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran,
iaitu:
·  Kecergasan.
·  Kemahiran.
·  Kesukanan.
Tunjang pembelajaran tidak perlu diajar mengikut urutan. Tajuk-tajuk
setiap tunjang pembelajaran adalah seperti berikut:
1. Kecergasan
(a) Kecergasan berasaskan kesihatan
i. Daya tahan kardiovaskular
ii. Daya tahan otot
iii. Kekuatan
iv. Kelenturan
v. Komposisi badan
(b) Kecergasan berasaskan perlakuan
i. Koordinasi
ii. Imbangan
iii. Ketangkasan
iv. Kuasa
v. Masa tindakbalas
vi. Kepantasan
(c) Konsep, definisi, prinsip dan kaedah latihan
2. Kemahiran
(a) Pergerakan asas
(b) Permainan
(c) Olahraga
(d) Gimnastik
(e) Pergerakan kreatif
(f) Rekreasi
(g) Kesenggangan
3. Kesukanan
(a) Keselamatan
(b) Pengurusan
(c) Kerjaya
(d) Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan
(e) Etika

No comments:

Post a Comment